• English

Geograafilised tähised

Geograafiline tähis kujutab tähist, mida kasutatakse kindla geograafilise päritoluga kaupadel või teenustel, mille konkreetne omadus, maine või muu tunnus on olulisel määral seotud selle geograafilise alaga. Registreeritud geograafilist tähist võib kauba või teenuse tähistamisel kasutada iga isik, kes tegutseb registreeringus märgitud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal ja kelle kaubal või teenusel on kõik registreeringus märgitud omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused.

Pakume kõiki geograafilise tähise õiguskaitsega seonduvaid teenuseid, sh:

  • nõustamine
  • otsingute teostamine
  • dokumentide vormistamine
  • taotluse esitamine
  • asjaajamine geograafilise tähise registreerimisel
  • lepingute vormistamine
  • esindamine vaidlustes ja läbirääkimistel, sh kohtuvaidlustes
  • esindamine õigusrikkumiste juhtudel
  • esindamine Patendiametis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtutes
  • esindamine Maksu- ja Tolliametis (nt tolli poolt õigusi rikkuva kahtlusega kauba kinnipidamisega seotud menetluses; meetmetaotluste esitamine tollile)